Gå till innehåll

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Kennel Superiosity samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra för att bevaka dem.

Kennel Superiosity värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och följer den nya Dataskyddsförordningen som gäller från och med den 25 maj 2018 inom EU och tryggar hanteringen av Dina personuppgifter.

Det är viktigt att du tar del av och förstår dataskyddspolicyn och känner dig trygg i min behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter samlar jag in om dig som kund och i vilket syfte (varför)?

I syfte att: kunna hantera tjänster, beställningar, köp, samt kunna hantera bokningar av tjänster (t.ex. kennelverksamhet, kurs- och utbildningsverksamhet).

Behandlingar som utförs:
Mottagande av bokningar, om- och avbokningar.
Utskick av bokningsbekräftelser.
Kommunikation kring bokningen
Identifikation och ålderskontroll.
Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar).
Adresskontroll mot SPAR.
Hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter:
Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Uppgifter om deltagande hund.
Ev. anteckningar du själv väljer att lämna.
Betalningshistorik.
Betalningsinformation.
Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.

Laglig grund:
Fullgörande av köpeavtalet och tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att jag ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet och tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan mina åtaganden inte fullgöras och jag tvingas därför neka dig köpet/tjänsten.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts och för en tid om 36 månader eller till dess att tjänsten har slutförts. Därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden

____________________________________________________________

 

I syfte att: kunna fullgöra kennelns rättsliga förpliktelser.

Behandlingar som utförs: Nödvändig hantering för uppfyllande av kennelns rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Kategorier av personuppgifter:
Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Uppgifter om deltagande hund.
Betalningshistorik.
Betalningsformation.
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt, köp ställe, eventuellt fel/klagomål.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan mina rättsliga skyldigheter inte fullgöras och jag tvingas därför neka dig köpet/tjänsten.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts och för en tid om 36 månader därefter eller till dess att tjänsten har slutförts.

____________________________________________________________

I syfte att: kunna hantera serviceärenden.

Behandlingar som utförs:  Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till mig (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier). Identifiering. Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden.

Kategorier av personuppgifter:
Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Uppgifter om deltagande hund.
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose mitt och ditt berättigade intresse av att hantera serviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att serviceärendet har avslutats.

____________________________________________________________


I syfte att:
 kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event och certifieringar.

Behandlingar som utförs:  Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar). Identifiering och kontroll av ålder. Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster.

Kategorier av personuppgifter:
Namn.
Personnummer eller ålder.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Uppgifter om deltagande hund.
Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose mitt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

____________________________________________________________

 

I syfte att: kunna utvärdera, utveckla och förbättra mina tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

Behandlingar som utförs: Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i mina digitala kanaler). Ge mina kunder möjligheten att påverka mina tjänster. Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för kenneln och mina besökare/kunder. Analyser av de uppgifter jag samlar in för ändamålet.

Kategorier av personuppgifter:
Ålder.
Kön.
Bostadsort.
Korrespondens och feedback avseende mina tjänster och produkter.
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
Information om hur du har interagerat med mig, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose mina och mina kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra mina tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Från vilka källor hämtar jag dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till mig, eller som jag samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder mina tjänster, kan jag också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter jag samlar in från tredje part är följande: 1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att jag har rätt adressuppgifter till dig. 2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag

Vilka kan jag komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att jag ska kunna erbjuda mina tjänster delar jag dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för mig. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för min räkning och enligt mina instruktioner. Jag har personuppgiftsbiträden som hjälper mig med:
1) Redovisning och bokföring.
2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av mina IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka jag har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla mina åtaganden enligt köpeavtalet och tjänsteavtalet. Jag kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Jag har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa mina säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.
Jag delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är jag som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som jag delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer redovisning, ekonomi och bokföringstjänster.
3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar jag dina personuppgifter?
Jag strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla mina egna IT-system finns inom EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?
Jag sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Jag är alltid öppen och transparent med hur jag behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter jag behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).
Tänk på att ifall jag mottar en begäran om tillgång kan jag komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse.
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering.
Du kan begära radering av personuppgifter jag behandlar om dig ifall:
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
Du invänder mot en intresseavvägning jag har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än mitt berättigade intresse.
Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse jag omfattas av. Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att jag kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar mig från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.
Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att jag ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle jag vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer jag istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning.
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna jag behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid jag behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om jag inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos mig. Det innebär att du kan begära att jag inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som jag har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid jag behöver för att kontrollera huruvida mina berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får jag bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Berättigat intresse: I de fall jag använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver jag kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får jag bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms).
Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda ett av mina tjänster eller annars sökt upp mig för att få veta mer om mina tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer jag att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om min rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till mig överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Ansvarig för de personuppgifter som samlas in är Susanna Bergersen.

Kennel Superiosity
Susanna Bergersen
Fäbodagränd 30
175 45 Järfälla
070-5261387
zanna.bergersen@comhem.se